Gastprogrammering
Friday 22 September
Foto: Bart Grietens
Theater // 20:30 // € 17.50
My Life in Excel

Line up: Bitter Sweet Dance | Liat Waysbort
Open: 20:30 - 21:30 hrs
Tickets: € 17.50 / CJP/ Student: €15.50 | Kunst(vak)student: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Inclusief welkomstdrankje
Tickets

 

My Life in Excel - Bitter Sweet Dance | Liat Waysbort

Een dansvoorstelling en performance lecture ineen dat op melancholische, kracht en licht absurde wijze de emotionele en fysieke realiteit achter kille data ontleedt. 

Een moeder houdt wegens een juridisch geschil over de zorg voor haar twee kinderen noodgedwongen haar leven twee jaar lang bij in een excelsheet. Een werkelijkheid in hokjes; waargebeurd, maar tegelijkertijd veraf van het leven dat ze ervoer. Hoe verhoudt deze kille data tot de emotionele, mentale en fysieke herinneringen aan die tijd? In een indringend decor en gestuwd door de soundtrack reflecteert choreograaf en performer Liat Waysbort met dans en tekst op deze persoonlijke periode uit haar leven. Herinneringen uit die tijd - frustratie, ongeloof, gebroken dromen, maar ook kracht, vechtlust en gevoelens van absurditeit - worden voelbaar. Haar persoonlijke ervaringen worden aangevuld met een ontnuchterende, theatrale analyse van dataspecialist Dana Ganot over de relatie tussen data en ons dagelijks leven.  

Als dansvoorstelling en performance lecture ineen ontleedt My Life in Excel het emotionele en fysieke leven achter kille data, en geeft het tegelijkertijd een kijkje in de werking van data op ons leven. Een melancholisch, krachtig en licht absurd werk waarin dans, set design, muziek en tekst samensmelten.

 

Bitter Sweet Dance bestaat uit choreograaf Liat Waysbort, artistic associate Annette van Zwoll en zakelijk leider Marten Oosthoek en per project wordt samengewerkt met onafhankelijke kunstenaars. Verontrustende onderwerpen in de maatschappij lopen als een onderstroom door de sterk fysieke multidisciplinaire voorstellingen die tot in elke vezel van het lichaam doordringen. Dit leidde to werken als Titanic en Gioia Live. BSD ondermijnt clichés rond leeftijd, gender en lichamelijkheid, rekt definities van schoonheid op en maakt al het menselijke tastbaar. ‘It grabs you by the senses’

choreograaf & performer: Liat Waysbort | performer & dataspecialist: Dana Ganot | artistic associate & dramaturg: Annette van Zwoll | decor: Edwin Kolpa | muziek: Guido Verwer | tekstcoach: Grainne Delaney | kostuums: Bernadette Corstens | zakelijke leiding: Marten Oosthoek | publiciteit: Fien Lute | productie: Athina Liakopoulou | met dank aan: Korzo Theater | My Life in Excel wordt ondersteund door: Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fonds21, Prins Bernard Cultuurfonds, Normafonds

bittersweetdance.com

 

***

My Life in Excel

Bitter Sweet Dance | Liat Waysbort

A dance performance and performance lecture in one that dissects the emotional and physical reality behind cold data in a melancholic, powerful and slightly absurd way.

A mother is forced to keep track of her life for two years in an excel sheet because of a legal dispute about the care of her two children. A reality in boxes; true, but at the same time far removed from the life she experienced. How does this cold data relate to the emotional, mental and physical memories of that time? In a poignant setting and propelled by the soundtrack, choreographer and performer Liat Waysbort reflects on this personal period in her life with dance and text. Memories from that time - frustration, disbelief, broken dreams, but also strength, fighting spirit and feelings of absurdity - become tangible. Her personal experiences are complemented by an enlightening, theatrical analysis by data specialist Dana Ganot of the relationship between data and our everyday lives.

As a dance performance and performance lecture in one, My Life in Excel dissects the emotional and physical life behind cold data, and at the same time gives a glimpse of how data affects our lives. A melancholic, powerful and slightly absurd work that fuses dance, set design, music and text.

 

Bitter Sweet Dance consists of choreographer Liat Waysbort, artistic associate Annette van Zwoll and business leader Marten Oosthoek, and for each project they work with independent artists. Urgent subjects in society run like an undercurrent through the highly physical multidisciplinary performances, which permeate every fibre of the body. This led to works such as Titanic and Gioia Live. Bitter Sweet Dance undermines clichés of age, gender and physicality, stretches definitions of beauty and makes all things human tangible. It grabs you by the senses.

choreographer & performer: Liat Waysbort | performer & data specialist: Dana Ganot | artistic associate & dramaturge: Annette van Zwoll | set design: Edwin Kolpa | music: Guido Verwer | text coach: Grainne Delaney | costumes: Bernadette Corstens | business direction: Marten Oosthoek | publicity: Fien Lute | Production: Athina Liakopoulou | with thanks to: Korzo Theatre | My Life in Excel is supported by: Performing Arts Fund NL, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fonds21, Prins Bernard Cultuurfonds, Normafonds

bittersweetdance.com