Gastprogrammering
Saturday 14 October
Foto: Lucas Devroe
Theater // 20:30 // € 17,50
Moving On! - Iraqi Bodies & Teach me not [Double Bill]

Line up: Liza Sulaiman & Wojciech Grudziński
Open: 20:30 - 21:30 hrs
Tickets: € 17,50 / Regulier: €17,50 | CJP/ Student: €15.50 | Kunst(vak)student: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Vrije toegang voor leden van We Are Public | Inclusief welkomstdrankje
Tickets

 

NL

Iraqi Bodies - Liza Sulaiman

Liza Sulaiman (Nederland, 1994) is opgegroeid in Amsterdam binnen een Irakese en Wit-Russische familie. Op haar twaalfde begon zij met hiphoplessen bij Solid Ground Movement en danste ze meerdere producties van Alida Dors en Bryan Druiventak. Na het behalen van een Bachelor in Recht (2015) begon Liza aan de Contemporary Urban dansopleiding op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar zij is afgestudeerd in de richting Choreografie (2021). Het jaar erop werd Liza ondersteund door Theater DeSingel Antwerpen en werkte ze aan projecten binnen Nederland en België. 

Met haar werk wil Liza een brug creëren richting de tragiek in onszelf en in de wereld. De beelden waar wij liever van wegkijken, de onvertelde verhalen en verdrongen gevoelens. Liza onderzoekt hoe we ons relateren tot het eigen lichaam en andere lichamen binnen een onrechtvaardige wereld. Ondanks de confronterende thematieken, is Liza altijd op zoek naar de nuance der dingen. Het balanceren op de grens van opschudding en verstilling, tragiek en komedie, chaos en controle, afstand en nabijheid, connectie en disconnectie. Liza wil hiermee zowel de breekbaarheid als veerkracht van de menselijke conditie te belichten en belichamen. Met een poëtische hoop om de harmonie binnen onszelf en met elkaar te (her)vinden.

Liza is geïnspireerd geraakt door het concept van het 'gefragmenteerde lichaam' van filosoof Jacques Lacan. Het lichaam dat kan worden opgedeeld door een denkbeeldige anatomie. In Iraqi Bodies onderzoekt Liza hoe het lichaam beweegt als het zijn anatomische grenzen overschrijdt. Als het zich kan aanpassen aan alle omstandigheden dat het kwetsbaar maakt. Het onaantastbare lichaam als utopie binnen een dystopische omgeving
 

Teach me not - Wojciech Grudziński

Wojciech Grudziński (Polen, 1991) studeerde af aan de Nationale Balletschool in Warschau en de faculteit hedendaagse dans van Codarts - Rotterdamse Dansacademie. Momenteel studeert hij af aan DAS Theatre. Hij is gefascineerd door machtsverhoudingen, hiërarchie en consent binnen de danswereld. In TEACH ME NOT onderzoekt Wojciech Grudziński - na zijn huidige onderzoek naar de beweging van 'de buiging' - de relatie tussen de docent en de student.

"In het centrum van mijn werk staat het empathiserende lichaam. Ik ben een kind van de jaren '90, geboren in een woonwijk met gigantische flatgebouwen en winkelcentra in Polen. Wat ik onderzoek in mijn werk is inclusie, queerness en het omarmen van diversiteit. Mijn praktijk is gebaseerd op choreografische en performatieve vrijheid, er zijn geen grenzen, er is geen schaamte, gêne of 'te veel'. Het is ook een lofzang op het dans- en choreografisch erfgoed. In mijn werk wil ik een uitnodigende speelruimte creëren en verschillende perspectieven van het lichaamsbeeld vieren." - Wojciech Grudziński 

www.wojciechgrudzinski.com/
 

Moving On!

Plein Theater biedt graag ruimte aan dans, performance en experiment. In onze visie geven wij talentvolle makers de kans om zich te ontwikkelen en te presenteren. Daarom werken wij met veel enthousiasme samen met ICK Artist Space. Het productiehuis voor dans ICK Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent. Zij dragen avontuurlijke programmering aan van een nieuwe generatie makers voor een maandelijkse dansavond op donderdag in Plein Theater: Moving On! Met Moving On! zetten we door als presentatieplek voor hedendaagse dans en opereren we als stepping stone voor nieuwe, veelbelovende makers.

 

ENG

Iraqi Bodies - Liza Sulaiman

Liza Sulaiman (Netherlands, 1994) grew up in Amsterdam within an Iraqi and Belarussian family. At the age of twelve, she started taking hip-hop classes at Solid Ground Movement and danced in several productions from Alida Dors and Bryan Druiventak. After obtaining a Bachelor in Law (2015), Liza started at the Urban-Contemporary Dance department at Fontys University for Fine and Performing Arts in Tilburg, where she graduated in Choreography (2021). The year following her graduation, Liza was supported by Theater DeSingel Antwerp and worked on projects within the Netherlands and Belgium.

Through her work, Liza wants to build a bridge towards the tragedy within ourselves and the world. The images we prefer to look away from, the untold stories and repressed feelings. Liza explores how we relate to our own body and other bodies within an unjust world. Despite the confrontational themes, Liza is interested in the nuance of things. Balancing on the border of turmoil and stillness, tragedy and comedy, chaos and control, distance and proximity, connection and disconnection. She attempts to illuminate and embody both the fragility and resilience of the human condition. With a poetic hope to (re)find the harmony within ourselves and with each other.

Liza got inspired by the concept of the 'fragmented body' from philosopher Jacques Lacan. A body that can be constructed by an imaginary anatomy. In Iraqi Bodies, Liza explores how the body moves when it exceeds its own anatomical borders. How it can adapt or defend itself from all circumstances that makes it vulnerable. The inviolable body as an utopia within a dystopian landscape. 

 

Teach me not - Wojciech Grudziński

Wojciech Grudziński (Poland, 1991) graduated from the National Ballet School in Warsaw and the faculty of contemporary dance at the Codarts – Rotterdam Dance Academy. Currently graduating from DAS Theatre, he is fascinated by power relations, hierarchy, and consent within the dance world. In TEACH ME NOT, after researching the movement of 'the bow', Wojciech Grudziński researches the relationship between the teacher and the student.

“In the centre of my work stands the empathising body. I am a child of the 90s rooted in a residential area of gigantic blocks of flats and shopping malls in Poland. What I explore in my work is inclusion, queerness and embracing diversity. My practice is based on choreographic and performative freedom, there are no boundaries, there is no shame, embarrassment or “too much”. It is also a praise of dance and choreography heritage. In my work I aim to generate a welcoming playground space and celebrate different perspectives of the body image.” - Wojciech Grudziński 

www.wojciechgrudzinski.com/
 

Moving On!

Plein Theater devotedly offers a platform for dance, performance and experiment. In our vision, we give talented makers the opportunity to develop and present themselves. Therefore we are very excited to collaborate with ICK Artist Space. The production house for dance ICK Artist Space supports the development of young choreographic talent. They propose adventurous programming by a new generation of makers for a monthly dance evening at Plein Theater: Moving On! With Moving On! we sustain as a stage for contemporary dance and pursue to act as a stepping stone for new, promising makers.